Omgangsregels

Muziekschool Amsterdam Noord staat voor een veilig en respectvol klimaat voor iedereen, cursisten en medewerkers. Voor cursisten moet het prettig zijn om bij Muziekschool Amsterdam Noord lessen te volgen en deel te nemen aan de activiteiten. Voor medewerkers moet het prettig zijn om bij Muziekschool Amsterdam Noord te werken.

In zo’n werkklimaat passen geen ontoelaatbare gedragingen zoals:

seksuele intimidatie,

racisme,

discriminatie,

agressie,

pesten.

 

Mocht zich dit in iemands beleving voordoen, dan staat de contactpersoon voor u klaar. Deze biedt een luisterend oor en heeft voldoende (levens)ervaring om zaken op hun juiste waarde te schatten. Daarnaast staat integriteit voorop en is vertrouwelijkheid vanzelfsprekend.

 

Doe er wat aan

Soms heet het een ’geintje’. Pesterijen of ontoelaatbare uitingen van intimidatie. Het kan een ongewenste aanraking zijn, een seksueel getinte insinuatie of gewoon een directe grofheid. Machtsmisbruik in de afhankelijkheidsrelatie docent - cursist of oudere - jongere, maar ook andere vormen van ongewenst gedrag, zijn denkbaar.

Racistische uitlatingen of gedragingen, discriminatie om wat voor reden dan ook en vormen van agressie. Dit kan zich voordoen tussen medewerkers onderling, maar ook tussen medewerkers en cursisten. Of via de sociale media. In onze werksituatie kan zich ook machtsmisbruik voordoen als gevolg van de afhankelijkheidsrelatie, bijvoorbeeld tussen docent en cursist of tussen volwassene en kind.

 Muziekschool Amsterdam Noord maakt zich sterk om dergelijk ongewenst gedrag uit te bannen en te voorkomen. De contactpersoon zet zich in om op discrete en vertrouwelijke wijze een einde te maken aan het ongewenste gedrag.

 

Wat te doen?

Hoe ga je om met ongewenst gedrag? Iemand er direct op aanspreken kan soms een mogelijkheid zijn, maar vaak ook niet. Er niets van zeggen maakt het probleem alleen maar groter. Soms kan iemand er terloops op gewezen worden dat sommige uitlatingen of gedragingen niet mogen plaatsvinden. Soms is een hardere aanpak nodig. In deze gevallen kan een vertrouwelijk gesprek met een contactpersoon uitkomst bieden.

Binnen Muziekschool Amsterdam Noord zijn er twee contactpersonen:

Anthony Wongsokarijo                (docent gitaar) awongsokarijo@manoord.nl

Mirjam Rietberg                              (docent harp)    Mrietberg@manoord.nl

Maar je kan ook contact opnemen met de directeur: jakerboom@manoord.nl

Iedere medewerker kan contact opnemen met:
 •  De interne contactpersonen of
 •  De externe vertrouwenspersoon van Mores of Mw. Magda van der Wees

Bij Muziekschool Amsterdam Noord zijn er twee mogelijkheden om in contact te komen met een vertrouwenspersoon.

Iedere leerling/ouder/verzorger kan contact opnemen met:
  • De interne contactpersonen of
  • De externe vertrouwenspersoon Mw. Magda van Wees

 

Interne contactpersonen:

1.       De heer Anthony Wongsokarijo,      AWongsokarijo@manoord.nl   06-44708376

2.      Mevrouw Mirjam Rietberg,                 Mrietberg@manoord.nl              06-22563114

 

Externe vertrouwenspersonen:

·         Mw. Magda van der Wees, magdavdwees@gmail.com  06-83007590

·         Vertrouwenspersonen via Mores (Steun- en adviespunt grensoverschrijdend gedrag voor de culturele, creatieve en mediasector)  website van Mores

Deze vertrouwenspersonen zijn ook direct te appen via 06 12163326

(Uitsluitend voor medewerkers)

 

Klachtencommissie

Klachtencommissie Cultuurconnectie

https://www.an-i.nl/klachtencommissie/

Lucasbolwerk 11, 3512 EH Utrecht

T 030 230 37 40

 

Omgangsregels

Door het Overleg Arbeidsvoorwaarden Kunstzinnige Vorming zijn de volgende omgangregels opgesteld die specifiek van toepassing zijn op het werk in deze sector.

De omgangregels gelden voor leden van het bevoegd gezag, management personeel, vrijwilligers, (ouders/voogden/verzorgers van) leerlingen/cursisten van instellingen voor  kunstzinnige vorming.

 

  1. Iemand die op een of andere wijze deel uitmaakt van Muziekschool Amsterdam Noord (als medewerker, cursist, ouder, vrijwilliger, enz.) maakt geen misbruik van zijn of haar macht in de vorm van artistiek pedagogisch, fysiek, psychisch, kennis of getalsmatig overwicht.
  2. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen personeel enerzijds en minderjarige leerlingen/cursisten anderzijds zijn niet geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
  3. Een personeelslid, leerling/cursist discrimineert een ander niet. Dat betekent dat hij of zij geen enkele vorm van onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur toepast, waardoor de gelijkheid van rechten en/of de fundamentele vrijheden van anderen aangetast worden.
  4. Personeelsleden, leerlingen/cursisten raken elkaar aan als deze aanraking functioneel is in het kader van de kunstzinnige vorming. Functionele aanrakingen als houdings- en ademhalingscorrecties, bij gebruik van instrumenten, gereedschappen enz., worden voorafgegaan door het aankondigen van de aanraking en gaan vergezeld van uitleg over het ‘waarom van de aanraking’.
  5. Een personeelslid, leerling/cursist treedt niet verder binnen in de persoonlijke levenssfeer van een ander dan functioneel is, op basis van het gezamenlijk gestelde doel vanuit het perspectief van kunstzinnige vorming. Dit geldt ook voor uitlatingen via sociale media.
  6. Personeelsleden, leerlingen/cursisten zullen gereserveerd en met respect omgaan met elkaar in de lessituatie en via sociale media, alsmede tijdens reizen en optredens in de kleedkamer, de doucheruimte en slaapgelegenheid.
  7. Een personeelslid, leerling/cursist houdt zich aan deze gedragsregels en ziet erop toe dat deze tevens door anderen worden nageleefd; ook door hen die leerlingen/cursisten begeleiden bij optredens, theater/concertbezoek enz. buiten de instelling voor kunstzinnige vorming.

Het volledige “Protocol Ongewenste Omgangsvormen” is aan te vragen bij de balie van de Muziekschool Amsterdam Noord, of download HIER .